1925 Novena to St. Thomas

1925 Novena de Santo Tomas de Villanueva

NOVENA DE SANTO TOMAS DE VILLANUEVA
ARSOBISPO DE VALENCIA

Patron del Pueblo de Danao
De “da?”

Isla de Cebu
Caugalingon sa Paticano sa S. Jose

Guinadili ang pag”k” “h” ulad.
CEBU

 IMPRENTA DE S. JOSE
1925

NOVENA
DE
SANTO TOMAS DE VILLANUEVA

Ang tao nga maga Novena kang Santo Tomas de Villanueva lom […] ug manguros, nga initon ang iyang casing-casing sa pagpangilaba, aron macacuha ug madangat niya ang gracia, ug mga calooy nga guitugot sa Dios niining Santos nga mao si Santo Tomas de Villanueva nga guitagaan ug guitugyanan sa dacong cagamhanan; busa sumalig quita ug lumaom, cay madangat ta ang caayohan sa calag ug sa lauas, con ang sa ingon niini sa dacu nga devocion basahon quining mosunod nga

ORACION

NGA NAHUAUNA SA ADLAO NGA TANAN

Oh Santisimo Padre Santo Tomas de Villanueva, amahan ug Santos nga manguiluy-an uyamot caron, Guinoo ipaquimalooy namo canimo sa dacu nga pagpaubos, cay cami dili tacus caloy-an mo busa ipaquimalooy namo icao nga bauion mo cami sa daghan nga mga sala ug among nangabuhat; cutob caron magahilac na cami ug hinulsulan na namo, ug naga saad na cami nga dili na, macasala pag usab nga pasayloon cami, cay ang bug-os na ang among mga casingcasing, ug hatagan mo cami sa malig-on nga ilhanan ilimos mo ang cahayagan nga among guicahangulan, itugot mo Señor ang gracia nga pahamodlayan sa among mga calag, nga ingon unta sa guihapon ang imong mga calooy cay icao man ang amahan namo, nga dili mo cami bulagan sa pagtoltol sa dahan nga catul-iran

6 Guinoo ug amahan co nga mahigugmaon, mahanumdom ca guihapon sa mga pobres nga guiangcon mo nga catungdanan sa pagbantay canamo ug maoy guipaquimalooy namo niining Novena, con uyon galling canimo, apan ug con dili man uyon maoy matuman ang imong Santos nga buot. Amen Jesus.

ORACION

SA ADLAO NGATANAN

Halangdon nga Guinoo Santos Tomas de Villanueva, icao ang bulahan nga natingban sa gracia, cay guipahamuslan ang mga buhat mo nga maayo u gang pagcamatinumanon mo, ug aron sundonnca nga maoy panigingnan ang batasan mo nga matarongnug matul-id, busa Guinoo itugot mo nga paghuptan namo canang matarong ug matin-ao nga pagtuman sa hataas nga pag-ampo ug dalan nga panigingnan sa Diosnon nga batasan, busa mao quini nga guiampo namo canimo nga uyonan mo cami sa maong guituyo nga macaquita cami ug catigayonan sa among mga calag. Amen.

Mangadye tota ca amahan namo, tulo ca maghimaya ca Maria ug tolo ca Gloria Patri ipahinungod sa mga magsasacay ug mga maglulacat.

ORACION

SA NAHAUNANG ADLAO

O Santo Tomas de Villanueva, amahan, nga mahinuclogon tungod sa daghan nga mga Milagros nga guipahayag mo niadtong cadalanan, ug maoy ginicanna nga tuboran nga ualay paghubas, cay lalang sa Dios tungod sa imong pagca santos ug catingalahan nga mga buhat, u gang guipaquimalooy namo canimo mahinuclogon nga guinoo panabangan mo cami cay guilauman namo ang imong Santos nga gracia nga padangaton mo cami sa paghimaya nga ualay catapusan didto sa Langit. Amen.

Caron mangilaba quita sa docu nga pagpaubos aron uyonan quita sa atong guituyo niining Novena.

ORACION

SA ADLAO NGATANAN

Maloloy-on nga Señor Santo Tomas de Villanueva amahan nga matuod sa paghigugma cay guipaquita mo guihapon ang mga calooy mo sa mga tawo nga naga-ampo ug nagaluhod canimo sa imong Diosnon nga caayo ug calooy nga ualay catapusan, cami ang naga-ampo canimo nga panabangan mo nga umosuag ang Santos nga pagtoo namo sa mga calibutanon, ug labi pa nga guipaquimalooy namo canimo nga ang Santo Papa nga mag maayo siya sa pagpaila sa matuod nga Dios, aron pacauad-on ang pagca hegeres, bug-uson ang pagca cristianos, labi pa gayud Ginoo nga guiampo namo canimo, nga ang mga calag sa Purgatorio nga luason mo na sa mga casaquitan nila, camping tanan ipaninguha mo nga lamdagan ang among caingscasing sa imong Santos nga Novena nga macadangat cami sa ualay catapusan didto sa Langit. Amen.

ORACION SA ICADUHA CA ADLAO.

O Santo Tomas de Villanueva, amahan nga gamhanan uyamot, cay icao man ang guilauman ni Jesus sa pagtoon ug pagbantay sa mga bunuñagan, ug daghanan ang mibiya sa ilang mga tinuhoan nga bacacon, tungod sa catam-is sa mga paguali mo, cay dacu man nga pagtoo ug paglaum nila canimo; busa Guinoo naga-ampo cami canimo nga biyaan na namo unta ang among dautan nga hunahuna, mga pulong ug mga buhat, ug maoy atubangon namo ang matarong mo ug matam-is nga tolomanon, ug itugot mo man Guinoo ang guipangayo namo niining Novena nga hatagan mo cami ug cusug nga icadangat namo sa himaya sa Langit. Amen.

ORACION SA ICATULO CA ADLAO

O Santo Tomas de Villanueva, amahan nga gamhanan malig-on nga saliganan sa mga panggubatan, icao ang dalangpan nga manalipud canaco tungod sa imong gahum nga dacu nga pagpanabang mo, ug maoy guipaquimalooy namo canimo nga ang mga masaquiton, ingon sa guihapon ang imong mga calooy sa pagcuha sa ilang mga balatian, ug caming tanan palamdagan mo sa imong Santos nga Novena, nga macacuha cami sa mga pahanungdan nga calipayan sa among calag. Amen.

ORACION

SA ICAUPAT CA ADLAO

O Santo Tomas de Villanueva, amahan nga halangdon ug Snatos mga cahadlucan sa mga hereges, tungud sa ma-amion mong langitnon nga uban sa mga angeles nga guiductan sa gracias a Dios, nagaampo cami canimo halangdon nga amahan, nga panabangan mo cami sa paglig-on sa maong casingcasing nga icadaug namo sa mga panulay sa Yauaingon sa guiampo namo canimo niining Novena nga oras na sa among icamatay hiaguman namo ang himaya sa Langit. Amen.

ORACION

SA ICALIMA CA ADLAO

O Santo Tomas de Villanueva, amahan nga mahigugmaon uyamot tungod sa hataas nga calooy mo, tungud niadtong us aca dalaga, nga maampoon guitambungan sa yaua sa iyang luyo, u gang dili maasoy ug mga mangil-ad nga mga paglisang, ug pagpahaylo sa mga bahandi ug mga dulaan nga cabtang sa calibutan apan ang laced nga pagtoo ug toquib nga paghigugma sa Dios guihinginlan mo tungod sa iyang Santos nga devotos; nag ampo cami canimo macagagahum nga Guinoo luason mo cami sa among mga cadautan, nga malig-on ang among casingcasing tungod ning Santos mo nga Novena ug maoy mahamutang nga dayon ang manggad nga langitnon sa among mga calag. Amen.

ORACION

SA ICAUNOM CA ADLAO

O Santo Tomas de Villanueva, amahan nga saliganan tungod sa halaum nga calooy mo sa modangop canimo naghatag ca ug mga devote sa mga masilimbahon sa Diosnon mo nga pag buot, nagaampo cami canimo, amahan nga maloloy-on, nga ang hataas nga pulos niining santos mo nga Novena maoy macaayo sa among mga calag. Amen.

ORACION

SA ICAPITO CA ADLAO

O Santo Tomas de Villanueva, amahan nga manlalaban tungod sa dili matugcad nga calooy mo sa mga tao nga nagaamp9o ug nagalohod canimo nga guihatagan mo sa dili matugcad nga calipay, tungod sa mga balaslan nga buhat nila, ug nagaampo canimo sa dacu nga pagpaubos nga ug oras na sa among icamatay ipaquimalooy mo cami sa Dios aron paguad-on ang among mga sala con uyon sa imong Santos nga buot. Amen.

ORACION

SA ICAUALO CA ADLAO

O Santo Tomas de Villanueva amahan nga manguiloy an uyamot, tungod sa imong batasan nga Santos nga guitoon mo sa mga tao, ug naga paila ca sa imong calooy ug naga paila ca sa imong calooy ug naga ampo cami canimo nga ipanguha mo cami sa mga pahanongdan sa among calag u gang malipayon mo nga ngalan ning Santos mo nga Novena nga paghuptan namo ang mga sugo sa Dios. Amen.

ORACION

SA ICASIAM CA ADLAO

O Santo Tomas de Villanueva amahan ug tuburan sa mga calooy, ug mahigugmaon sa mga macasasala nga macaila sa mga sugo sa Dios ug sa mahal nga gracia ug calooy, tungud sa imong pagtabang ug paghigugma nga ualay duhaduha, cay guiancon mo ang pagca maloloy-on nga ualay tupong sa calag ug sa lauas busa con dao uyon sa imong mga calooy ug pagtabang nga lamdagan mo cami nga macuha ang dautan nga hunahuna nga cangil aran namo ang among mga sala, ug maoy pagdumdumon ang mahal mong gracia ug batasan nga guipasunod mo nga hiaguman namo ang himaya nga dayon didto sa Langit. Amen.

GOZOS

Bulahan ca cay natingban sa
Gracia sa cahayagan.
Malooy ca sa nangilaba
Santo Tomas de Villanueva.

Ang Milagros mong dalayegon
ug ang ngalan mong halangdon
Santos ca nga maloloy-on
Amahan nga matinabangon.

Malooy ca sa mangilaba etc.
Langitnon ca nga Espirituhanon
diosnon ug mahiligugmaon
guiludhan ca cay maalampoon
ug dacung matinabangon.

Malooy ca sa mangilaba etc.
Dao tuburan sa cahiladman
milagros mo nga guihupotan
nga dili nga gayud huhubsan.
cay lalang sa cahitas-an.

Malooy ca sa mangilaba etc.
Inangay mo ug sinabulacan
pag hatag sa cahangulan
santos ca nga sanglitanan
cay guiancon mo nga catungdanan.

Malooy ca sa mangilaba etc.
Cang Jesus cang guilauman
guibinlan sa tolohoan
imong tanan gui valihan
sa mga Diosnon batasan.

Malooy ca sa mangilaba etc.
Sa matul id mo nga pulong
sa pag paila among matarong
ualay misucuachi nanguyon
cay  dalangapan cang  malig-on.

Malooy ca sa mangilaba etc.
Dalangpan ca ug saliganan
Labi na sa mga panggubatan
Mananaug nga uat sanglitan
Cay lacadcang mangguiloy-an

Malooy ca sa mangilaba etc.
Sa mga masaquit ingon da nga
canimo mangilaba
ug dihadiha nauala na
cun pamolongan mo sa gracia.

Malooy ca sa mangilaba etc.
Icao ang gui cahadlucan
Sa salteador ug ca ‘heregesan
Cay bisan sa amion mo lamang
Manlicay silang tanan.

Malooy ca sa mangilaba etc.
Sa devocion mo guitagaan
Ang imong mga guintun-an
Sa bugos nga pag-ampoan
Sa Dios ug sa gracia man.

Malooy ca sa mangilaba etc.
O laced ca nga magtotoon
Manlalaban ug maloloy-on
Guinoo imo nang dunggon
Con icao ang pangilabahon.

Malooy ca sa mangilaba etc.
Ang imong pag cagamhanan
Santos c ug manguialaman
Dili mo cami biyaan
Pag bugao sa cayavaan.

Malooy ca sa mangilaba etc.
Quining Novena mong catinga-
Lahan sa ngatanan pagapuslan
Cay dacu cacng manguiluyan
Sa imong mga guinsacupan.

Malooy ca sa mangilaba etc.
Cadtong babayeng boutan
Nga sa yaua guitintalan
Tomas imong guitabangan
Cay dacu cang manguiluyan.

Malooy ca sa mangilaba etc.
Icao ang among guilauman
Santos namo ug dalangpanan
Sa among mga quinahanglan
Hupnga cami ug sangcapan.

Malooy ca sa mangilaba etc.
Gracia sa calag ug sa lauas ma
Maoy among guinahanglan
Aron among Haguman
Ang Langit ng himayaan.

Malooy ca sa mangilaba etc.
Bulahan ca cay patingban
Sa gracia sa cahayagan.
Malooy ca sa nangilaba

Santo Tomas de Villanueva.

V. Ora pronobis Beate Toma.

R. Ut digni efficiamur promissioni bus Cristi.

OREMUS

Deus qui beatum Thoman pontificem,
insigni, in paupers misericordiae virtute
decorasti, quaesumus; ut ejus intercesi-
one in omnes qui te deprecantur, divi-
tias misericordae tuae benignus effundas
Per Christum Dominum nostrum Amen.

Photo credits of the novena: FB Mom Teth

Registration Form